Disclaimer

Het Leerplatform Groeien in Samensturing wordt beheerd door BC4U Zorginnovaties BV. Door middel van het Leerplatform, verspreiding op internet of anderszins aangeboden materiaal is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin is BC4U in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van enige onjuistheid, onvolledigheid, of andere tekortkoming in het aangeboden materiaal. Gebruik en kennisneming van het materiaal van BC4U geschiedt geheel voor eigen risico van de gebruiker.

Het Leerplatform Groeien in Samensturing  bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar sites die buiten het domein van BC4U liggen. Met deze verwijzingen en/of hyperlinks is beoogd de door middel van BC4U aangeboden informatie te verdiepen, te verbreden of nader toe te lichten. BC4U is in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en beschikbaarheid van bedoelde sites.

BC4U is niet aansprakelijk voor schade aan soft- of hardware, of andere (gevolg)schade, die is veroorzaakt door virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere ongerechtigheden die op een of andere wijze gekoppeld zijn aan het op het Leerplatform of door middel van verwijzing of een link op sites van derden aangeboden materiaal. BC4U zal zich evenwel inspannen om het risico op schade zoveel mogelijk uit te bannen.


Auteursrechtelijke bescherming

Het via het Leerplatform aangeboden materiaal is auteursrechtelijk beschermd. Dit materiaal is bestemd om voor de door BC4U beoogde educatieve doelstellingen te worden aangewend. Ander gebruik kan inbreuk maken op de rechten van BC4U of de rechten van derden die door BC4U worden vertegenwoordigd. Het materiaal mag dan ook op geen enkele wijze worden verspreid, gekopieerd, gedownload, of anderszins gebruikt worden, anders dan voor gebruik in het persoonlijk bekwaamheidsdossier of de portfolio van het Leerplatform, voor persoonlijke studie of priv├ęgebruik in huiselijke kring zonder commercieel oogmerk.

Het aanbrengen van (hyper)links vanaf andere sites naar de site van het Leerplatform is voorbehouden aan de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van BC4U.